Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 7: Prettig wonen en leven in Velsen

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 7: Prettig wonen en leven in Velsen

Velsen is een fijne gemeente om in te wonen, dat blijkt er wel uit dat wij op de zesde plaats staan van meest gelukkige gemeenten. En dat is ook niet gek. Velsen is een gemeente met veel groen, diversiteit, werkgelegenheid en goede wegen. Mensen hebben iets voor elkaar over. Als je een keer naar een grote stad wil, ben je via de R-Net snelbus zo in Haarlem en via de trein zo in Amsterdam. Dit maakt de regio divers. D66Velsen beschouwt dit als een kwaliteit van Velsen. Wonen, werken en recreëren naast elkaar is een waarde die we moeten koesteren.

Alinea 7.1: Leven in Velsen

D66Velsen is van mening dat wonen en bedrijvigheid elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Via afspraken over geluidsbelasting en luchtkwaliteit zorgen we voor ruimte voor beiden. Ook is het op een andere manier bouwen van woningen, met bijvoorbeeld een tweede gevel, of met een stille slaapkamer, een optie die we moeten onderzoeken. Binnenkort komt er met de omgevingswet ook meer ruimte voor een eigen afweging daarin.

D66Velsen is verder van mening dat een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen (statushouder), net zo goed Velsenaar is. Wij vinden het daarom van belang dat zij ook kunnen wonen, werken en meedoen in onze gemeente. Het is voor een goede en snelle integratie ook van belang dat statushouders gespreid worden over de gemeente en niet allemaal bij elkaar geplaatst worden. D66Velsen ziet dat er in Velsen veel gedaan wordt om mensen die zijn gevlucht voor verschrikkelijke situaties te helpen. Bijvoorbeeld door het inzamelen van spullen, het geven van taalles, en andere manieren waarop wordt geholpen met integreren. Wij zijn daarom trots op Velsen!

Alinea 7.2: Veiligheid

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66Velsen wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66Velsen wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. Maar dat kunnen overheden niet alleen. Inwoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid in onze buurten door te participeren in buurtprojecten.

D66 is voorstander van legalisering van de wietteelt, het voorkomt criminaliteit en gevaarlijke situaties door illegale kweek. Bovendien betekent legalisering ook controle op de kwaliteit van wiet en dat is dan weer van belang voor de gezondheid van mensen.

Alinea 7.3: Voorzieningen in Velsen

Een uitdaging voor de toekomst is het op peil houden van voorzieningen in de kernen. De gemeente heeft maar beperkte invloed op voorzieningen als een supermarkt of een bakker. Op gebieden als cultuur, gemeenschap, sport, welzijn en zorg is deze invloed al groter. Het multifunctioneel gebruik van gebouwen is hier een goed voorbeeld van. Door het stimuleren van bredere en intensievere samenwerking tussen organisaties kan er niet alleen gebruik gemaakt worden van elkaars kwaliteiten en kennis, maar ook van elkaars fysieke ruimten.

Alinea 7.4: Bouwen in Velsen

Om te zorgen dat iedereen een eerlijke kans heeft om een woning in Velsen te krijgen, moet het woningaanbod in Velsen wel aansluiten bij de vraag. Aangezien de samenleving verouderd en mensen wel graag in het eigen huis blijven wonen, is het van belang om levensloopbestendig te bouwen. Om eenzaamheid te verminderen zijn wij erg enthousiast over complexen zoals in de Roos en Beeklaan, waar vitale ouderen samen wonen en veel activiteiten organiseren. Ook willen we graag experimenteren met het wonen in hofjes. Daar waar ouderen steeds ouder worden maar niet meer geheel zelfstandig kunnen of willen wonen, kan wonen in een hofje een uitkomst zijn.

D66Velsen ziet daarnaast dat er veel vraag is naar goedkope sociale huurwoningen en particuliere huurwoningen onder de €1200. Voor met name jongeren is het vinden van passende huisvesting een probleem. Wij zullen bij planvorming inzetten op de huisvesting van deze doelgroepen. Om ontwikkelingen in Velsen mogelijk te maken, zien wij wel de noodzaak om de parkeernormen en het parkeerbeleid te herzien. Dat een bestaand gebouw niet aan de huidige parkeernormen moet voldoen, maar nieuwbouw met dezelfde hoeveelheid woningen op dezelfde plek wel, is niet uit te leggen. Verder staan wij nog steeds achter de Visie op Velsen, waarin het behoud van de kernen voorop staat en waarin we vooral inzetten op woningbouw in IJmuiden, waarbij we ook de hoogte in willen bouwen om zo optimaal gebruik te maken van bouwmogelijkheden.

Alinea 7.5: Duurzaam bouwen

D66Velsen ziet dat er graag mensen in Velsen willen wonen en wij zijn er dan ook voorstander van om meer woningen te bouwen. Wij vinden hierbij echter wel een paar spelregels heel belangrijk. Ten eerste willen wij niet dat er gebouwd wordt tussen de dorpen in Velsen. De kernenstructuur in Velsen is wat Velsen uniek maakt en wij willen dit behouden. Ten tweede wil D66Velsen niet dat er gebouwd wordt in het groen. Ook vindt D66Velsen het belangrijk om bij nieuwbouw de focus te hebben op duurzaam bouwen en circulair bouwen,met altijd het grotere idee van de circulaire economie in het achterhoofd. Dat betekent dat wat D66Velsen betreft de woningen en gebouwen energieneutraal worden opgeleverd. Dat kan bijvoorbeeld door gevels en daken op een manier te ontwerpen waardoor er (zonne-)energie opgewekt kan worden en ze niet meer op het gasnet aan te sluiten. Voor de bestaande bebouwing is het zaak om vrijheid te geven waar dat kan. Maar ook dat gebouwd wordt met hergebruik van de materialen. Eigen duurzame initiatieven van eigenaren moeten wat D66Velsen betreft worden gefaciliteerd.

Alinea 7.6: Kustvisie

Een specifieke ontwikkeling die wij graag willen benoemen, is de Kustvisie. Wij ondersteunen van harte het initiatief om een prachtig kustdorp IJmuiden aan Zee te ontwikkelen in het gebied rondom de jachthaven. D66Velsen denkt dat dit een nieuwe impuls geeft aan ons kustgebied en we realiseren niet alleen veel woningen, waaronder recreatiewoningen, maar ook een uniek nieuw dorp aan de kust. Uniek omdat het ook buitendijks is zodat innovatief bouwen en gericht op de stijgende zeespiegel klimaatadaptief gebouwd zal moeten worden. De natuurwaarden moeten wij hierbij zeker in het oog houden, wij willen daarom niet dat er in het duingebied gebouwd gaat worden.

Prettig wonen en leven in Velsen; onze concrete punten

• Volop inzetten op het duurzaam en klimaatadaptief bouwen van het kustdorp IJmuiden aan zee
• Experimenteren met hofjes
• Ondersteunen initiatieven van bewoners en bedrijven die bijdragen aan de veiligheid
• Niet bouwen tussen de kernen
• Statushouders volop laten meedoen
• Zoveel mogelijk bouwen met circulaire principes
• Meer goedkope sociale huurwoningen en duurdere particuliere huurwoningen

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018