Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 6: Werken aan een duurzame toekomst

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 6: Werken aan een duurzame toekomst

Velsen is een gemeente met grote natuurgebieden, parken en stranden. Velsen is echter ook een gemeente van zware industrie en scheepvaart, wat een belasting van het milieu betekent. Weinig regio’s in ons land hebben zoveel aspecten, maar ook zoveel tegenstellingen zo dicht bij elkaar. Dat betekent dat wij een bijzondere gemeente hebben, met bijzondere uitdagingen. D66Velsen zet in op verduurzaming om onze toekomstige generatie ook een mooi Velsen mee te geven. Wij zijn daarom blij met de nieuwe manier van afval ophalen en streven naar een Velsen waarin afval volledig wordt gescheiden en er echt circulair gedacht en gehandeld wordt.

Alinea 6.1: Luchtkwaliteit

Zware industrie, scheepvaart en bijbehorende mobiliteit zorgen voor een grote belasting van het milieu. Ten aanzien van onze luchtkwaliteit lopen we tegen de acceptabele grenzen aan. Er zijn de afgelopen jaren wel grote verbeteringen doorgevoerd in productie, transport en uitstoot van schadelijke stoffen. Daarmee blijft de uitstoot weliswaar binnen wettelijke normen, maar zitten we over het algemeen wel aan de randen van wat mogelijk en wenselijk is. D66Velsen is blij met de IJmondiale aanpak van onze luchtkwaliteit in het Platform Milieu en Gezondheid, met hulp van de provincie. Het aanpakken van de luchtkwaliteit is immers iets dat je beter bovenregionaal kunt oppakken.

Bij uitstoot van schadelijke stoffen denken we in eerste instantie aan de zware industrie in Velsen,
door onder andere Tata Steel. In de afgelopen decennia zijn hiervoor al goede maatregelen genomen, zoals stofdoeken die dagelijks vrachtwagens vol aan fijnstof opvangen. D66Velsen is dan ook trots dat Tata Steel het schoonste staalbedrijf ter wereld is, maar we kunnen nog veel meer doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo maakt D66Velsen zich al jaren hard voor het realiseren van walstroom, bijvoorbeeld voor de cruiseschepen die nu met walmende schoorstenen in de haven liggen. Met de overwegend zuidwestelijke wind waait dit over Oud IJmuiden heen. Schonere alternatieven zoals walstroom of LNG kunnen in de toekomst hiervoor een oplossing bieden, omdat dan de generatoren niet meer op olie hoeven te draaien. Voor de binnenvaart en de visserij is al walstroom beschikbaar gemaakt, net als in enkele delen van de haven van IJmuiden, waar D66Velsen erg blij mee is.

Alinea 6.2: Schiphol

Schiphol vormt in onze gemeente ook een grote belasting voor het milieu, zowel in termen van klimaatverandering als in overlast voor omwonenden (lawaai, fijnstof). Daarom moet worden gezocht naar een balans, enerzijds tussen marktwerking en overheidsinterventie en anderzijds tussen economische baten en veiligheid, milieu en natuur. Dit betekent dat Schiphol alleen verder kan groeien als de belasting van het milieu en de overlast voor omwonenden aantoonbaar worden verminderd en economische toegevoegde waarde aantoonbaar wordt vergroot.

Alinea 6.3: Schone energie

D66Velsen ziet nog veel kansen voor de energievoorziening in onze regio. Denk aan meer windturbines langs het Noordzeekanaal, stimuleren van het opwekken van zonne-energie bij bedrijven en particulieren en het stimuleren van nieuwe vormen van energieopwekking zoals geothermie en energie uit het riool. Wij zijn er dan ook trots op dat het Vellesan College in Velsen al door geothermie en energie uit het riool verwarmd en afgekoeld wordt. D66Velsen vindt ook dat de gemeente zelf hierin een voorbeeldrol kan spelen. Wij streven daarom naar energieneutrale gemeentelijke gebouwen.

Alinea 6.4: Afval is grondstof

Ook ziet D66Velsen voor de overheid een rol om te werken aan bewustwording van duurzaamheid in de samenleving. Een betere en schonere toekomst komt niet alleen van bedrijven en overheden. D66Velsen is daarom een groot voorstander van het beter scheiden van afval. Door beter afval te scheiden, zorgen wij voor een beter milieu en daarnaast gaan mensen het ook in de portemonnee merken doordat de afvalstoffenheffing daarmee omlaag kan gaan.

Hergebruik moet op alle fronten worden gestimuleerd. D66Velsen is groot voorstander van circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dat is fundamenteel anders dan het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen
worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Het is aan de gemeente om dat zelf in praktijk te brengen maar ook dit beleid uit te dragen. Bijvoorbeeld bij de eigen inkoop maar ook door het stimuleren en binnenhalen van bedrijven die hierin actief zijn.

Alinea 6.5: Natuur

Naast industrie kent Velsen ook veel mooie natuur. In het zuiden het Nationaal Park Zuid Kennemerland, een prachtig natuurgebied. Naar het oosten ligt een groot recreatiegebied waar eindeloos gefietst en genoten kan worden van rust en ruimte. Langs de randen van het duin liggen verder prachtige buitenplaatsen en van noord naar zuid een aaneengesloten open gebied dat eindigt bij een bijzonder monument: de Ruïne van Brederode. Eigenlijk is Velsen Holland op z’n smalst. Weinig regio’s in ons land hebben zoveel aspecten, maar ook zoveel tegenstellingen zo dicht bij elkaar.

Het is daarom een uitdaging om natuur en milieu in stand te houden en te verbeteren, maar dit vindt D66Velsen wel een prioriteit. Om Velsen ook mooi te houden voor toekomstige generaties,
moeten we verantwoord omgaan met de groene gebieden en deze waar mogelijk vergroten. Natuurgebieden zijn beschermd, maar juist de overgang van natuur naar wonen en werken staat voortdurend onder druk. Denk aan de duinzoom, de overgang van duinen naar dorpen en steden. Deze landschappelijk waardevolle gebieden verdienen openheid en bescherming. Voor D66Velsen is het vanzelfsprekend dat er in de (beschermde) natuurgebieden niet gebouwd wordt en je er geen wegen door aanlegt. Voor D66Velsen is het in stand houden en versterken van natuur al een doel op zich.

Alinea 6.6: Recreëren in Velsen

Met alle bijzondere natuur in Velsen, is Velsen ook een geweldige plek om te recreëren. Zo hebben wij met Spaarnwoude een bijzondere plek waar je eindeloos kunt recreëren. D66Velsen vindt dit een plek die wij moeten koesteren en is daarom niet blij met de bezuinigingen op het Recreatieschap Spaarnwoude. D66Velsen is zelfs bereid meer geld uit te geven aan het onderhoud van Spaarnwoude. Het is van belang de andere deelnemers in het recreatieschap ook daarvan te overtuigen.

Werken aan een duurzame toekomst; onze concrete punten

• Aandacht blijven houden voor de luchtkwaliteit
• Schepen op walstroom of andere schone alternatieven
• Zorgen voor energieneutrale gemeentelijke gebouwen
• Inzetten op volledige scheiding van afval
• Bedrijven aantrekken die een actieve rol hebben in de circulaire economie
• Bereid om meer geld uit te geven aan recreatiegebied Spaarnwoude
• De natuur beschermen

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018