Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 5: Goed onderwijs in Velsen

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 5: Goed onderwijs in Velsen

Velsen is een gemeente die de jeugd veel kansen biedt om zich te ontwikkelen. Er zijn in Velsen goede scholen die kinderen de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen. Niet voor elk kind is dit echter even makkelijk. D66Velsen ziet het als een taak van de gemeente dat sommige kinderen een duwtje in de rug krijgen. D66Velsen werkt dus aan betere en gelijke kansen voor alle kinderen om hun talenten optimaal te kunnen benutten, zodat alle kinderen op een prettige wijze kunnen leren en opgroeien in Velsen.

Alinea 5.1: Onderwijs in Velsen

Onderwijs is een van de belangrijkste thema’s voor D66Velsen. Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Wij zijn daarom voor het bevorderen van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen. D66Velsen vindt dat dit al begint bij peuters, door voor- en vroegschoolse educatie bij kinderen waarbij een risico bestaat op achterstand. Hiermee kunnen (taal)achterstanden vroeg tegen worden gegaan waardoor iedereen een eerlijke kans krijgt om zich te kunnen ontwikkelen.

Goed onderwijs heeft ook goede voorzieningen nodig. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. Daar moet blijvend aandacht voor blijven. Voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt moet samenwerking tussen scholen, onderzoeksinstellingen en bedrijven versterkt worden. De realisatie van Techport juichen wij dan ook toe. Het is een mooi voorbeeld waar Tata, het Nova college, het bedrijfsleven en de gemeente zich hard maken voor goed technisch onderwijs. Belangrijk in een regio waar de maakindustrie zo’n belangrijke rol speelt! Velsen kent bovendien 2 maritieme scholen met een bovenregionale functie. D66Velsen is daar trots op en steunt deze scholen met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

Alinea 5.2: Brede scholen in Velsen

D66Velsen is voorstander van zogenaamde brede scholen. Dat zijn scholen waar kinderen een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Naast het reguliere onderwijs biedt de brede school veelal ook zaken als kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren en aanpakken. De gemeente kan hier een stimulerende rol in spelen, onder andere door de combinatiefunctionarissen die onderwijs, sport en cultuur verbinden.

Ook het initiatief voor integrale kindcentra ondersteunen wij. De gemeente heeft ook een rol in het verbinden van onderwijs en zorg. Het passend onderwijs is een voorbeeld waaraan scholen, zorg en gemeente samen moeten werken.

Alinea 5.3: Laaggeletterdheid

1 op 8 mensen in Nederland is laaggeletterd. In een maatschappij die steeds meer digitaliseert en men steeds afhankelijker wordt van de beheersing van de taal dreigt hierdoor een enorme tweedeling te ontstaan in de maatschappij. Het heeft gevolgen voor het vinden van werk maar ook voor de gezondheid en sociale contacten. Daarom vindt D66Velsen dat in Velsen laaggeletterdheid moet worden aangepakt. De bibliotheek kan hier een belangrijke rol in spelen.

Goed onderwijs in Velsen; onze concrete punten

• Goede huisvesting van onze schoolkinderen
• Doorlopende leerlijnen
• Goede verbindingen tussen onderwijs en zorg
• Brede scholen en integrale kindcentra stimuleren
• Trots uitdragen op ons technisch en maritiem onderwijs
• Aanpak laaggeletterden
• Streven naar 100% dekking voor de doelgroep Vroeg en Voorschoolse educatie

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018