Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 4: Aan de slag voor ondernemers en werk

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 4: Aan de slag voor ondernemers en werk

Nu het economisch beter gaat, is het van belang dat meer mensen dat gaan voelen. Werken is de belangrijkste bestrijding van armoede, dus zet D66Velsen erop in dat iedereen een eerlijke kans heeft voor een passende baan. Wij zien daarin een rol voor de gemeente om te stimuleren dat er een betere aansluiting komt van onderwijs op de arbeidsmarkt. D66Velsen wil voor ondernemers een partner zijn die ze helpt om te beginnen en om te groeien.

Alinea 4.1: Werken in Velsen

Velsen is een economisch sterk gebied met veel maakindustrie, visserij en offshore. Hierdoor
is er veel werk in onze regio voor technisch geschoold personeel. Personeel waar bij bedrijven veel vraag naar is. D66Velsen is daarom blij met de ontwikkeling van Techport, waarmee we de regio IJmond op de kaart zetten als centrum van maakindustrie en dé plek voor innovatie en techniek. D66Velsen juicht ook andere initiatieven van harte toe waarbij de gemeente samen met ondernemers probeert om bij jongeren het imago van techniek te verbeteren om zo de instroom te bevorderen. Deze sector biedt enorme toekomstperspectieven, waarvan D66Velsen het belangrijk vindt dat deze door jongeren met beide handen aangegrepen kunnen worden.

Werken is de beste bestrijding van armoede, daarom vindt D66Velsen het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans heeft op een passende baan. Aanpak van (jeugd)werkloosheid heeft onze prioriteit. Wij willen zorgen voor een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en voorkomen dat jongeren hun opleiding verlaten zonder startkwalificatie. Juist nu moeten we verder kansen scheppen voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Als gemeente moeten wij daarin het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld het creëren van stageplaatsen voor het opdoen van werkervaring.

Er zijn ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan. Voor deze mensen heeft D66Velsen ingezet op Social Return, wat bijvoorbeeld inhoudt dat er bij grote aanbestedingen van de gemeente altijd bedongen wordt dat er ook mensen ingezet worden die verder van de arbeidsmarkt staan of dat er voor hen stageplekken worden gerealiseerd. Zo zorgen wij dat iedereen kan meedoen in onze samenleving en iedereen zijn steentje kan bijdragen. D66Velsen ondersteunt daarom ook dat mensen in de bijstand een tegenprestatie leveren aan de maatschappij. Wel vindt D66Velsen dat dit op een zinvolle manier moet gebeuren. Op die manier werkt D66Velsen aan een meer inclusieve samenleving, waarin iedereen volwaardig mee kan doen.

Alinea 4.2: Ondernemen in Velsen

D66Velsen staan voor een goed ondernemersklimaat in Velsen. Dat betekent korte lijnen naar de gemeente toe en een ondernemersloket dat voorkomt dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het uitgangspunt moet wat D66Velsen betreft niet zijn dat iets niet kan in de gemeente, maar juist kijken onder welke omstandigheden het wél kan. Meedenken en snel acteren en reageren zijn bouwstenen voor een klantvriendelijke overheid. Ook de realisatie van een ondernemersdossier draagt bij aan het vergemakkelijken van aanvragen door ondernemers. Bij aanbesteding moet de gemeente er voor zorgen dat, indien mogelijk, de tendereisen zodanig zijn dat lokale bedrijven daar goed aan kunnen voldoen.

Om het ondernemersklimaat in Velsen te versterken is D66Velsen ook voorstander van het verder, door D66velsen geïnitieerde, uitrollen van bedrijfsinvesteringszones, de zogenaamde BIZ. Hierin werken ondernemers samen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het basisniveau van de openbare ruimte, maar bedrijven kunnen samen zorgen voor verbeteringen die aansluiten bij de kansen van het gebied. Kortom, D66Velsen werkt aan meer werk en een beter ondernemersklimaat.

Alinea 4.3: Innovatie in Velsen

D66Velsen ziet ook veel kansen in onze regio voor innovatie. Wij zijn sterk in techniek en mede door Techport wil D66Velsen onze regio ontwikkelen tot het technische hart van Nederland. De aanwezigheid van de veel maakindustrie in onze gemeente biedt daar alle kansen toe. Een belangrijke ontwikkeling voor onze regio is de circulaire economie, die D66Velsen op de kaart heeft gezet in Velsen. Wij zien nog te veel dat er sprake is van een weggooi-economie, waarbij spullen niet goed hergebruikt worden. D66Velsen zet daarom in op een regio waarin wij bewust omgaan met onze grondstoffen en niet meer zomaar weggooien, maar juist hergebruiken. 3D Printing neemt een enorme vlucht en biedt nieuwe kansen voor onze regio. Door in Techport startups en samenwerking te bevorderen kan dat een broedplaats worden voor innovatie.

Alinea 4.4: Haven en industrie in Velsen

Bedrijvigheid in Velsen is er vooral in de staalindustrie, de maritieme en visserij sector, energie en offshore, ferry en cruisevaart. Deze bedrijvigheid kan niet los gezien worden van de bedrijvigheid in het totale Noordzeekanaalgebied. Samenwerking is daarom nodig en hier moet ook meer ruimte voor zijn. D66Velsen ziet hiervoor ruimte door verdichting en intensivering van de bestaande havengebieden. Ook zien wij kansen in de ontwikkeling van de Averijhaven zolang dit binnen de bestaande milieunormen blijft en dit de recreatieve kansen van strand ten noorden van de pieren niet beperkt.

De bouw van de nieuwe grote zeesluis is van start gegaan en vordert snel. Een dergelijke zeesluis mag voor Amsterdam geen reden zijn om zijn eigen havens vol te bouwen met woningen en een nieuwe haven aan te leggen in Spaarnwoude (Houtrak). D66Velsen vindt dat de Houtrak gereserveerd moet worden voor intensievere recreatie en toerisme. Daarnaast vinden wij dat naast de verbetering van de vervoersverbindingen voor goederen en personen over water, ook de verkeersstromen aan land dienen te worden verbeterd. Volgens D66Velsen krijg je alleen dan de meeste voordelen voor de werkgelegenheid.

Alinea 4.5: Ondermijning

De regio IJmond is een knooppunt met een internationale haven, een internationale grote automarkt en grote pleisterplaatsen zoals de Bazaar. In combinatie met een goede infrastructuur zijn wij daardoor economisch aantrekkelijk. Niet alleen bedrijven kijken echter naar deze gunstige ligging, maar ook criminelen vinden dit interessant. D66Velsen wil dat de gemeente meer regie gaat voeren op criminaliteit waar boven- en onderwereld elkaar ontmoeten, de zogenaamde ondermijnende criminaliteit. Daar waar ondermijning zich als verschijningsvorm voordoet, ziet men vaak panden verloederen en wordt er door buurtbewoners overlast ervaren. D66Velsen vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Het Fabricius project zoals dat in de haven van Velsen heeft gedraaid is wat D66Velsen betreft een voorbeeld van hoe het moet.

Alinea 4.6: Detailhandel en horeca in Velsen

De detailhandel en de horeca hebben het nog moeilijk, aankopen via internet nemen steeds meer toe. Het opknappen van de Lange Nieuwstraat en de Hoofdstraat in Santpoort hebben een impuls gegeven aan de winkelgebieden. Maar daarmee is het nog niet af. Blijvende aandacht voor de detailhandel is nodig, waarbij gevelfonds en winkelloods goede initiatieven zijn om een compact en levendig centrum te creëren. Initiatieven van de gezamenlijke winkeliers moeten door de gemeente worden gestimuleerd en waar mogelijk gefaciliteerd. Horecaondernemers met gezellige terrasjes zijn in het centrum van IJmuiden welkom. Het parkeren moet in IJmuiden zoveel mogelijk gratis blijven. D66Velsen vindt een goede bereikbaarheid via fiets en openbaar vervoer belangrijk voor onze centra. D66Velsen is verder blij met de markten in onze gemeente. Deze maken het winkelgebied levendig en trekken bezoekers aan voor het gehele winkelgebied. Ook de markten kunnen de hulp van de gemeente gebruiken om deze aantrekkelijk en levendig te houden. Voor Velserbroek ziet D66 graag dat de parkeerplaats bij het polderhuis opgewaardeerd wordt tot een echt plein. Een veelgehoorde wens voor Velserbroek is ook een gezellig café wat als ontmoetingsplek kan dienen.

Alinea 4.7: Toerisme in Velsen

D66Velsen is trots op het programma IJmuiden Rauw aan Zee dat IJmuiden op de kaart zet als een avontuurlijke en actieve badplaats. Dit concept is al door vele ondernemers omarmd en geeft aan dat we daarmee op de goede weg zitten. Verdere uitrol van dit concept is van belang om Rauw aan Zee blijvend goed neer te zetten, ook op straat. Het onverkort uitrollen van de strategische agenda is voor ons dan ook vanzelfsprekend.

Om Velsen op de kaart te zetten en te houden is voortzetting van het uitnodigend evenementenbeleid belangrijk. Spaarnwoude is een prachtige evenementenlocatie en nergens in Nederland zijn zoveel activiteiten mogelijk als op ons brede strand. Dat is uniek. De afgelopen jaren is dit al uitgewerkt en dit moet verder worden voortgezet. Natuurlijk mag dat niet teveel ten koste gaan van de andere kwaliteiten van het recreatiegebied Spaarnwoude. Er zal daarom voortdurend gezocht moeten worden naar de juiste balans tussen de meerwaarde van deze evenementen en het effect daarvan op de natuur en rust. Velsen heeft verder prachtige gebieden als Nationaal Park Zuid-Kennemerland en een uniek havengebied, wat naast werkgebied ook een toeristische attractie is en waar je lekker een vers gevangen visje kunt eten. D66Velsen is daarom optimistisch over het toerisme en recreatie in onze gemeente.

Aan de slag voor ondernemers en werk; onze concrete punten

• Verder inzetten op initiatieven die jongeren en techniek met elkaar verbinden
• Een inclusief beleid voor op de arbeidsmarkt, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om volop in de samenleving mee te doen
• Ondernemers faciliteren in het ondernemen
• Meer terrasjes op de Lange Nieuw stimuleren.
• Volop inzetten op een meer circulaire economie.
• Geen haven in de Houtrakpolder
• Aandacht voor ondermijning
• Velsen verder op de kaart zetten als actieve gemeente met een aantrekkelijke badplaats en recreatiegebied
• IJmuiden Rauw aan Zee verder doorontwikkelen en verankeren
• Aandacht voor de detailhandel en ondersteuning daar waar nodig
• Uitbreiden BIZ
• Opwaarderen parkeerplaats bij polderhuis tot een echt plein

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018