Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 3: Zorgen voor goede zorg

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 3: Zorgen voor goede zorg

D66Velsen zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving. In het sociaal domein stimuleren we daarom zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. De laatste jaren is ook veel ontwikkeld in nieuwe inspraakvormen van jongeren, wij willen daar sterk op in blijven zetten. D66Velsen wil zorg en ondersteuning verbeteren, door te innoveren en te zorgen voor laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij de verbetering van het sociaal domein. D66Velsen gaat daarbij uit van een brede benadering van gezondheid, waarbij actief zijn door bijvoorbeeld sport of cultuur een belangrijke schakel is in ieders gezondheid.

Alinea 3.1: Sociaal domein in Velsen

D66Velsen hecht veel waarde aan een gemeente waar het prettig leven is voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. De nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen in het sociaal domein geven veel kansen. In de IJmond wordt hiervoor intensief samengewerkt, wat ertoe heeft geleid dat de decentralisaties van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet een zachte landing kenden. Nu is de uitdaging de transformatie door te zetten en het verbinden van het sociaal domein met de andere beleidsvelden in de gemeente zoals sport, volksgezondheid en het fysieke domein. Daarnaast moet er veel aandacht blijven om de scheiding tussen 18- (jeugd) en 18+ (WMO) weg te werken.

In Velsen zijn sociale wijkteams actief en CJG coaches die zorg zo toegankelijk mogelijk maken. Dit moet met kracht doorgezet en doorontwikkeld worden waarbij ook de huisarts nadrukkelijk in beeld moet zijn. De ingezette beweging van de praktijkondersteuners jeugd GGZ bij de huisartsen is een goed voorbeeld. Preventie is voor D66Velsen het sleutelwoord. Vroeg erbij zodat snel hulp kan worden geboden en later niet onnodig dure zorg ingeschakeld moeten worden. Ook vroegtijdig signaleren van het ontstaan van schuldenproblematiek is daarbij van belang, snel erbij is zowel goed voor de cliënt als voor de gemeente. De kwaliteit van de zorg moet voortdurend verbeterd worden, door onder meer feedback vanuit cliënten en sterke cliëntbetrokkenheid. Mensen hebben namelijk vaak goede ideeën over hoe de ondersteuning en zorg in te richten. Gezamenlijk willen wij telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. Dat vraagt om slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs.

Alinea 3.2: Iedereen doet mee

D66Velsen wil dat iedereen in Velsen mee moet kunnen doen. Kinderen die in relatieve armoede opgroeien, blijken het gemiddeld gezien moeilijker te hebben op school. Zij verdienen daarom extra aandacht. D66Velsen wil dat zij volwaardig kunnen meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Ook is het van belang goed aan de toegankelijkheid in Velsen te werken voor onze inwoners met een fysieke beperking. Te denken valt hierbij aan toegang bij evenementen en markten. Maar ook rolstoeltoegankelijkheid bij openbare gebouwen en de openbare ruimte en het stimuleren hiervan bij winkels, horeca en andere niet-openbare gebouwen. D66Velsen vindt dat we onze wettelijke taak serieus moeten nemen als het gaat om een goede toegankelijkheid voor al onze inwoners en dit dan ook actief uit moeten dragen als gemeente.

Vanzelfsprekend wordt er niet gediscrimineerd op bijvoorbeeld geloof of sekse. Diversiteit is een bron van creativiteit en innovatie. Het biedt ons nieuwe inzichten en inspiratie en leert ons om dagelijkse zaken via verschillende invalshoeken te bekijken. Diversiteit is een verrijking en maakt Velsen sterker. D66Velsen gelooft in de gelijkheid van het individu en het creëren van gelijke kansen. Daarom extra inzet daar waar nodig om iedereen dezelfde kansen ook te geven.

Alinea 3.3: Eigen kracht van de buurt

D66Velsen vindt dat inwoners zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid en veiligheid van hun directe omgeving. Sociale samenhang ontstaat door je buurt en je buren te kennen. Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. De WhatsApp groepen in de buurt zijn daar een mooi voorbeeld van. Wanneer samenhang in buurten toeneemt, neemt ook de veiligheid in de buurt toe.

Om de samenhang in de buurt te versterken wil D66Velsen optimale ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leeftijden. Niet alleen willen wij zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken, maar ook voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk uitgaansklimaat, met goede sport-, speel- en culturele voorzieningen. D66Velsen vindt het ook belangrijk dat wanneer door inwoners initiatieven voor samenhang in de buurt worden ondernomen, de gemeente meehelpt met raad en daad. Om buurtinitiatieven te ondersteunen is D66Velsen voor het behoud van de budgetten om dit mogelijk te maken.

Alinea 3.4: Ouderen in Velsen

Dé oudere bestaat niet meer. Mensen worden steeds ouder en zijn langer gezond. Bovendien zijn beperkingen die mensen ervaren op hogere leeftijd minder door een betere gezondheidszorg. Aankomende periode zal Velsen verder vergrijzen. D66Velsen ziet dit niet als een probleem, maar als kans. Wij vinden het van belang om gebruik te maken van de potentie van ouderen, door ze te stimuleren om hun kennis en ervaring in te zetten voor de samenleving. Dit kan door vrijwilligerswerk, maar ook betrokkenheid bij het maken van beleid.

Er zijn natuurlijk ook kwetsbare ouderen, die soms de weg niet weten te vinden in het zorg en welzijnsland. D66Velsen is van mening dat zij ondersteuning van de overheid verdienen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en volgens hun eigen wensen kunnen blijven functioneren. Als gemeente moeten we meer aandacht hebben voor het ondersteunen van innoverende woonvormen bijvoorbeeld generatiewoningen, hofjes of tijdelijke mantelzorgwoningen. Ook het vergroten van toegankelijkheid van voorzieningen in de buurt is hierbij belangrijk, zoals verbeteren van de informatievoorziening en te onderzoeken of voorzieningen toegankelijk genoeg zijn voor ouderen. Nieuwe technieken zoals domotica bieden goede kansen om de ouderen lang zelfstandig te laten zijn. En vanzelfsprekend wordt er levensloopbestendig gebouwd.

Alinea 3.5: Verwarde personen

Er is veel aandacht voor verwarde personen op dit moment. Het is van belang dat deze mensen een goede opvang krijgen en zorg als het nodig is. Vroegsignalering kan escalatie voorkomen. Daarbij is een nauwe samenwerking met de politie van groot belang. Doordat mensen steeds ouder worden neemt ook het aantal dementerenden in de toekomst toe. 70% van hen woont thuis en wil dat ook graag. D66Velsen wil graag dat Velsen een dementievriendelijke gemeente is.

Alinea 3.6: Vrijwilligers in Velsen

D66Velsen vindt vrijwilligerswerk erg belangrijk in de gemeente. Bij vrijwilligerswerk snijdt het mes namelijk aan twee kanten; zowel individuele als maatschappelijke doelen worden gediend. Wij beschouwen vrijwilligers als kostbaar sociaal kapitaal. Wij vinden daarom dat vrijwilligers niet voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zouden moeten betalen. Vrijwilligerswerk kan ook een stap zijn naar een betaalde baan. D66Velsen wil hierbij wel de kanttekening maken dat het vrijwilligerswerk binnen redelijke grenzen moet blijven. Het werk van beroepskrachten moet de
verantwoordelijkheid van professionele instellingen blijven. Uiteindelijk wil D66Velsen dat er in Velsen een klimaat is waarin inwoners, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties optimaal kunnen functioneren. D66Velsen wil organisaties waar nodig faciliteren en regelgeving waar mogelijk versoepelen.

Alinea 3.7: Dierenwelzijn

Een actief dierenwelzijnsbeleid komt ten goede aan zowel mens als dier. Het op initiatief van D66Velsen ontwikkelde dierenwelzijnsbeleid zetten we met kracht door. Daarnaast wordt dierenwelzijn meegewogen in de beslissingen van de gemeente en werkt de gemeente aan bewustwording van dierenwelzijn. D66Velsen hecht waarde aan dierenwelzijn en verantwoord huisdierenbezit.

Zorgen voor goede zorg; onze concrete punten

• De scheiding 18+ en 18- wegwerken
• Preventie in de zorg realiseren
• Extra aandacht voor kinderen in armoede
• Werken aan toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperking
• Geld om de samenhang in buurten te versterken
• Levensloopbestendig bouwen
• Gratis VOG voor vrijwilligers
• Benaderen van mensen met problematische schulden
• Benaderen van mensen die (dreigen te) vereenzamen
• Velsen is dementievriendelijk
• Dierenwelzijnsbeleid doorzetten

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018