Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 2: Besturen voor en met Velsen

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 2: Besturen voor en met Velsen

D66Velsen is bij uitstek de partij die waarde hecht aan de rol van de inwoners in de maatschappij en bij politieke besluiten. Het hoort niet vanzelfsprekend te zijn dat de overheid alles regelt, inwoners kunnen veel meer zelf! Wij staan dan ook voor een maatschappij waarin iedereen iets bijdraagt aan de maatschappij en de maatschappij ook iets bijdraagt aan de levens van mensen. D66Velsen streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten. Onder D66Velsen bent u verzekerd van een goed en geloofwaardig bestuur. Juist in deze tijd is het belangrijk om als gemeente verstandig beleid te voeren en niet mee te gaan in populistisch korte termijn beleid.

Alinea 2.1: Vertrouwen in de kracht van mensen

D66Velsen vindt het belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben in al het beleid. Niet alleen omdat inwoners inspraak horen te hebben in zaken die hen aangaan, maar ook omdat het belangrijk is om gebruik te maken van de kennis van inwoners. De ervaringsdeskundigen zijn immers de inwoners zelf. Het luisteren en leren van cliënten in de zorg is hier een goed voorbeeld van. Hierdoor kan gewerkt worden aan beleid dat beter aansluit bij de behoeftes van de mensen. D66Velsen heeft hiervoor onder meer het initiatief genomen voor de referendumverordening, maar dit is wel slechts het sluitstuk van besluitvorming. Participatie van inwoners vinden wij vooral belangrijk in de vorming van beleid, dus voor er besluiten worden genomen. Met name in de beginfase is het cruciaal om gebruik te maken van alle ervaringsdeskundigen in onze gemeente. Uiteindelijk kun je zo als overheid samen met inwoners komen tot plannen waar iedereen achter kan staan.

In onze moderne samenleving zie je ook steeds vaker dat niet de gemeente, maar inwoners met ideeën komen. D66Velsen juicht dit toe en wil dat de gemeente bij burgerinitiatieven de visie moet hebben ‘’ja, mits’’, in plaats van ‘’nee, tenzij’’. Dit betekent dat wij niet meteen kijken naar problemen die het kan opleveren, maar hoe ideeën juist wel uitgevoerd kunnen worden. Het mag niet zo zijn dat regels goede ideeën in de weg staan, daarom zijn wij ook voorstander van minder rompslomp en meer maatwerk. Zo wordt je als gemeente een partner van je inwoners en stimuleer je goede ideeën uit de samenleving. Volgens D66Velsen is de ideale overheid dan ook een overheid die bestuurt voor de mensen, door de mensen, maar vooral ook met de mensen.

Alinea 2.2: Velsen in de regio

Door de vele nieuwe taken die gemeenten van de rijksoverheid krijgen, wordt samenwerken
in de regio steeds belangrijker. Eerder was besloten dat gemeenten het loket van de overheid zouden worden, Nu zijn er ook veel taken van de overheid in het sociale domein op ons afgekomen, zoals jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de participatiewet. Taken die met minder geld uitgevoerd moeten worden en dus nog steeds een flinke uitdaging vormen voor gemeenten. De omgevingswet komt er aan en wordt wel een grotere operatie genoemd dan de decentralisaties in het sociaal domein. En zeer waarschijnlijk wordt er nog meer gedecentraliseerd. Meer samenwerking in de regio is daarom essentieel, want hoewel Velsen met ruim 67.000 inwoners een vrij grote gemeente is, kunnen Velsen en de buurtgemeenten al deze taken niet alleen aan. Wij werken daarom intensief samen in de IJmond en daarbuiten (zuid Kennemerland en de MRA). In de IJmond wordt zelfs al samengewerkt als ware het 1 gemeente. Dat levert kwaliteit op en efficiëntie, er is dus direct een voordeel voor de inwoner in de IJmond. Daarnaast is de positie van de IJmond versterkt in de regionale samenwerking, ook binnen het samenwerkingsverband Metropool regio Amsterdam (MRA) heeft IJmond dankzij de samenwerking een eigen rol op kunnen eisen.

D66Velsen ziet veel voordelen van samenwerking in de IJmond. De gemeenteraden vergaderen steeds vaker samen, waarna in de afzonderlijke raden besluitvorming plaatsvindt. Toch geeft dat druk op de autonomie van de raden. Gezamenlijk beleid en uitvoering kan in gevaar komen als een van de raden een afwijkend besluit neemt. Dit kan ervoor zorgen dat raadsleden zich gedwongen voelen zich neer te leggen bij het besluit van de buurgemeenten. De afgelopen jaren is daarom in de IJmond nadrukkelijk gekeken naar allerlei soorten samenwerkingsverbanden, van ambtelijke fusie tot een gemeenschappelijke regioraad. Feitelijk blijken dat tussenvormen te zijn, en lijken doorgaan met de huidige samenwerking of een fusie van de IJmond gemeenten de overgebleven keuzes. De huidige samenwerking levert veel op, maar vergt tegelijkertijd erg veel overleg en dus inspanning, tijd en geld. Een fusie zou dat op kunnen lossen. Als de 3 IJmond gemeenten zouden fuseren, levert dat een stad op met een kleine 150.000 inwoners. De IJmond is daarmee vergelijkbaar met Haarlem en een Haarlemmermeer. Inwoners kunnen hun gemeenteraadsleden nog steeds goed aanspreken zolang je de bestaande dorpenstructuur herkenbaar binnen je gemeente houdt.

D66Velsen zal steeds de afweging maken of de samenwerking zorgt voor meer efficiëntie, meer effectiviteit voor de taken van de gemeente en of u als inwoner er beter van wordt. Dit is een uitdaging voor de toekomst en D66Velsen zal de deur open houden voor alle opties, om zo tot het beste besluit te kunnen komen. Fusie wordt daarbij zeker niet uitgesloten en lijkt een goede oplossing. Randvoorwaarde is voor D66Velsen dat de inwoner er beter van wordt: een kwalitatief goede dienstverlening tegen een lage prijs, met een herkenbare democratie. Wij pleiten daarom voor een onderzoek naar fusie van de IJmondgemeenten om zo de voor en nadelen in kaart te kunnen brengen en in de periode 2018-2022 een definitief besluit te nemen. Daarbij moet nadrukkelijk ook oog blijven voor de samenwerking met de gemeenten aan onze zuidgrens, omdat veel van onze inwoners op Haarlem en omstreken zijn georiënteerd en vice versa.

Alinea 2.3: Transparant bestuur

D66Velsen is dé partij die staat voor transparant bestuur. Voor een goede democratie is transparantie ook een absolute noodzaak. Door duidelijk en eerlijk te zijn over je beslissingen, is het voor inwoners ook duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en kun je eventueel ook leren van fouten die je hebt gemaakt. Wij zetten er daarom op in om te digitaliseren om zo nog transparanter te zijn over de beslissingen die wij maken. D66Velsen vindt het nog wel lastig dat wij een rekenkamercommissie hebben waarin alleen raadsleden zitten met een onafhankelijk voorzitter. D66Velsen pleit daarom voor een onafhankelijke rekenkamer, die ook IJmondiaal opgezet zou kunnen worden.

Alinea 2.4: Velsen voor de inwoners

Voor veel inwoners is het een belemmering om naar het gemeentehuis te komen, als er bijvoorbeeld een nieuw paspoort nodig is. D66Velsen wil daarom kijken naar hoe wij de dienstverlening kunnen verbeteren richting inwoners, bijvoorbeeld door een paspoort online aan te kunnen vragen. Ook willen wij kijken of wij klantgerichter kunnen gaan werken door te kijken of wij documenten kunnen gaan opsturen in plaats van ze te laten afhalen. Verder ziet D66Velsen dat veel mensen op zondag gaan klussen, eens flink het huis opruimen of werken in de tuin. Vaak zie je dan dat je grof afval hebt, dat je op zondag niet kwijt kunt op de stortplaats. D66Velsen wil daarom het afval breng station ook op zondag open hebben. Dat is klantvriendelijk en afval dumpen wordt voorkomen en hergebruik bevorderd.

Alinea 2.5: Financiën

Dankzij solide en verstandig beleid de afgelopen vier jaar staat Velsen er financieel gezond voor. Dat betekent echter niet dat er nu rustig achterover geleund kan gaan worden. D66Velsen staat daarom ook de komende periode voor een verantwoord financieel beleid en een sluitend huishoudboekje. Het gaat namelijk om gemeenschapsgeld. Daar dient zorgvuldig mee te worden omgesprongen. De OZB mag bijvoorbeeld geen sluitpost zijn om de begroting kloppend te krijgen. Deze mag wat D66Velsen betreft hooguit trendmatig stijgen. Hondenbelasting is een doelbelasting. De gemeente int daarbij dus niet meer dan dat er voor de uitvoering noodzakelijk is.

Besturen voor en met Velsen; onze concrete punten

• Participatie van inwoners
• Ruimte geven aan burgerinitiatieven en deze ondersteunen
• Een onderzoek doen naar een fusie in de IJmond
• Dienstverlening verbeteren en digitaliseren
• Een onafhankelijke rekenkamer
• Afval Breng Station ook zondag open
• Lokale lasten worden niet ingezet om tekorten te dichten

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018