Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 11: Onze punten op een rijtje

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 11: Onze punten op een rijtje

In dit hoofdstuk kunt u al onze concrete punten nog eens overzichtelijk terugvinden.

Hoofdstuk 2: Besturen voor en met Velsen

• Participatie van inwoners
• Ruimte geven aan burgerinitiatieven en deze ondersteunen
• Een onderzoek doen naar een fusie in de IJmond
• Dienstverlening verbeteren en digitaliseren
• Een onafhankelijke rekenkamer
• Afval Breng station ook zondag open
• Lokale lasten worden niet ingezet om tekorten te dichten

Hoofdstuk 3: Zorgen voor goede zorg

• De scheiding 18+ en 18- wegwerken
• Preventie in de zorg realiseren
• Extra aandacht voor kinderen in armoede
• Werken aan toegankelijkheid voor mensen met fysieke beperking
• Geld om de samenhang in buurten te versterken
• Levensloopbestendig bouwen
• Benaderen van mensen met problematische schulden
• Benaderen van mensen die (dreigen te) vereenzamen
• Gratis VOG voor vrijwilligers
• Velsen is dementievriendelijk
• Dierenwelzijnsbeleid doorzetten

Hoofdstuk 4: Aan de slag voor ondernemers en werk

• Verder inzetten op initiatieven die jongeren en techniek met elkaar verbinden
• Een inclusief beleid voor op de arbeidsmarkt, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om volop in de samenleving mee te doen
• Ondernemers faciliteren in het ondernemen
• Meer terrasjes op de Lange Nieuwstraat stimuleren.
• Volop inzetten op een meer circulaire economie.
• Geen haven in de Houtrakpolder
• Aandacht voor ondermijning
• Velsen verder op de kaart zetten als actieve gemeente met een aantrekkelijke badplaats en recreatiegebied
• IJmuiden Rauw aan Zee verder doorontwikkelen en verankeren
• Aandacht voor de detailhandel en ondersteuning daar waar nodig
• Uitbreiden BIZ
• Opwaarderen parkeerplaats bij polderhuis tot een echt plein

Hoofdstuk 5: Goed onderwijs in Velsen

• Goede huisvesting van onze schoolkinderen
• Doorlopende leerlijnen
• Goede verbindingen tussen onderwijs en zorg
• Brede scholen en integrale kindcentra stimuleren
• Trots uitdragen op ons technisch en maritiem onderwijs
• Aanpak laaggeletterden
• Streven naar 100% dekking voor de doelgroep Vroeg en Voorschoolse educatie

Hoofdstuk 6: Werken aan een duurzame toekomst

• Aandacht blijven houden voor de luchtkwaliteit
• Schepen op walstroom of andere schone alternatieven
• Zorgen voor energieneutrale gemeentelijke gebouwen
• Inzetten op volledige scheiding van afval
• Bedrijven aantrekken die een actieve rol hebben in de circulaire economie
• Bereid om meer geld uit te geven aan recreatiegebied Spaarnwoude
• De natuur beschermen

Hoofdstuk 7: Prettig wonen en leven in Velsen

• Volop inzetten op het duurzaam en klimaatadaptief bouwen van het kustdorp IJmuiden aan zee
• Experimenteren met hofjes
• Ondersteunen initiatieven van bewoners en bedrijven die bijdragen aan de veiligheid
• Niet bouwen tussen de kernen
• Statushouders volop laten meedoen
• Zoveel mogelijk bouwen met circulaire principes
• Meer goedkope sociale huurwoningen en duurdere particuliere huurwoningen

Hoofdstuk 8: Vervoer in Velsen

• Het behouden van de spitspont tussen Velsen-Noord en IJmuiden voor fietsers.
•Meer snelfietsroutes.
• Voldoende fietsparkeerplaatsen.
• Faciliteren elektrische laadpalen.
• Inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn.
• Blijven inzetten op vervoer over water.
• Vervoersknooppunten verbeteren zodat het wisselen tussen vervoersmiddelen (fiets, auto, OV) makkelijker en efficiënter wordt.
• Toegankelijk inrichten van de openbare ruimte.

Hoofdstuk 9: Velsen sportief en in beweging

• Sporten bij een vereniging moet voor alle kinderen mogelijk zijn
• Aandacht voor bewegen in de wijk
• Goede toegankelijke sportaccommodaties
• Voor kinderen met beperking, moeten speeltuintjes in hun wijk daarop ingericht zijn
• Omarmen initiatieven die bewegen bevorderen
• Zoveel mogelijk inzetten op multifunctionele sportaccommodaties
• Alle kinderen in Velsen moeten een zwemdiploma kunnen halen

Hoofdstuk 10: Waarde hechten aan kunst en cultuur

• Ruim baan voor doorontwikkeling van BRAK
• Mogelijkheden bieden voor inrichten tijdelijke ateliers
• Meer aandacht voor het erfgoed uit de tweede wereldoorlog
• Musea met elkaar verbinden om er nog meer waarde uit te halen
• Herijking monumentenbeleid, parels van Velsen moeten beschermd worden
• Stadsschouwburg is theater van de toekomst
• Bibliotheek een belangrijke rol in het tegengaan van laaggeletterdheid

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018