Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoofdstuk 1: Terugblik op de afgelopen periode

Klik op de groene knop rechts in het scherm om de tekst op deze pagina voor te lezen.

Hoofdstuk 1: Terugblik op de afgelopen periode

De afgelopen vier jaar is D66Velsen de grootste partij in de raad geweest en wij hebben veel voor elkaar gekregen. Veel van ons verkiezingsprogramma is opgenomen in het coalitieakkoord. Het D66 geluid is daarom sterker dan ooit geweest in onze gemeente! Tijdens de afgelopen periode hebben wij stabiliteit uitgedragen en gezorgd dat grote uitdagingen zoals de decentralisaties goed zijn geland. Wij hebben daarbij ook aangedrongen op een goede samenwerking met de oppositie. Wij hebben daardoor als coalitie en oppositie goed samengewerkt en daardoor is veel bereikt. Velsen staat er goed voor en daar zijn wij als D66Velsen trots op!

Alinea 1.1: Met elkaar zorgen we voor elkaar in Velsen

De decentralisatie van de zorgtaken was de grootste uitdaging de afgelopen vier jaar. Mede dankzij de goede samenwerking in de IJmond is dit in Velsen goed neergezet. De decentralisaties hebben een zachte landing gehad, waarbij ruimte is gebleven voor aandacht en maatwerk. Er is de afgelopen periode vanuit de gehele raad vaak lof geweest voor D66Velsen wethouder Annette Baerveldt vanwege haar persoonlijke inzet als coördinerend wethouder. D66Velsen is trots op zo’n bevlogen en betrokken wethouder, en wij zijn dan ook blij dat Annette ook de komende periode bereid is haar goede werk voort te zetten. D66Velsen heeft zich hard gemaakt voor wijkgericht werken en het werken in sociale wijkteams. Inwoners die het moeilijk hebben zijn in beeld en krijgen hulp geboden om mee te kunnen blijven doen. Het was voor D66Velsen belangrijk om ons te houden aan het ‘VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’. Door een motie hebben wij aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van mensen met een beperking in alle openbare gebouwen, evenementen en ook om speelplekken uit te rusten voor kinderen met een beperking. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat steeds vaker iedereen op een volwaardige manier mee kan doen in de samenleving.

Alinea 1.2: Jeugd

Met een D66Velsen voorzitter in het John van Dijk Fonds hebben wij afgelopen periode de jongeren betrokken bij de politiek en bij hun woon- en leefomgeving. Met Annette Baerveldt als wethouder van onder meer jeugd, hebben wij veel bereikt in Velsen. Niet alleen op gebied van onderwijs, sport, speel en culturele voorzieningen, maar ook op gebied van zorg. Voor ons was het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur met de nadruk op preventie en het vertrouwen op de eigen kracht van de jongeren. D66Velsen vond het belangrijk om de jongeren in beeld te brengen en aan het woord te laten. Zo hebben wij door middel van de motie ‘mijn andere thuis’ ervoor gezorgd dat ook pleegkinderen uit Velsen zich konden uitspreken over wat zij belangrijk vinden in hun leven.

Alinea 1.3: Wonen in Velsen

In het coalitieakkoord van vier jaar geleden was als een van de speerpunten opgenomen dat er nodig gebouwd moest gaan worden. De beruchte bouwputten in met name IJmuiden, moesten gevuld worden. D66Velsen is blij te kunnen constateren dat er inmiddels volop gebouwd wordt in Velsen en dat er voor een groot aantal nog bestaande gaten de eerste plannen inmiddels zijn gemaakt. Binnenkort wordt er een start gemaakt bij het voormalig postkantoor aan de Lange Nieuwstraat, maar ook in andere delen van de gemeente, denk bijvoorbeeld aan Oud IJmuiden, zijn mooie resultaten geboekt op gebied van (duurzame) woningbouw. De eerste stappen zijn ook gezet voor een nieuw kustdorp in IJmuiden. Dankzij deze nieuwe ontwikkelingen zullen er in de komende jaren nog veel meer (betaalbare) woningen beschikbaar komen. Enthousiast is D66Velsen ook over de experimenten die zijn uitgevoerd met zelfbouw.

Alinea 1.4: Samenleven in Velsen

D66Velsen gelooft in de eigen kracht van mensen. Inwoners weten vaak zelf heel goed waar zij behoefte aan hebben. Het is dan ook aan de gemeente om de handvatten aan te reiken waarmee inwoners hun wensen kunnen verwezenlijken. D66Velsen heeft daarom ook de afgelopen periode veel oog gehad voor buurtinitiatieven en daar de ruimte aan geboden. Door direct en indirect financiële middelen ter beschikking te stellen en aanvragen te vereenvoudigen zijn er de afgelopen periode veel eigen initiatieven van inwoners tot bloei gekomen.

Alinea 1.5: Financiën

Als grootste partij in Velsen hebben we ons ingezet voor een gezond financieel beleid. Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld is steeds onze drijfveer geweest, zonder te beknibbelen op kwaliteit. Daarnaast hebben we met een gedegen minimabeleid voortdurend oog gehad voor de mensen in onze gemeente bij wie het financieel wat minder voor de wind gaat. Ook de meerjarenbegroting ziet er goed uit. De lastendruk is minder gestegen door alleen te indexeren met OZB en de afvalstoffenheffing omlaag te brengen.

Alinea 1.6: Velsen bereikbaar

Het hoogwaardig openbaar vervoer is deze periode gaan rijden. Er ligt nu een betrouwbare en comfortabele buslijn door onze gemeente, die Velsen aansluit op het grotere OV-netwerk dat in de Randstad aanwezig is. Als voorstander van het eerste uur is D66Velsen blij met de wijze waarop de buslijn er uiteindelijk bij is komen te liggen. Gezien de vele volle bussen zijn we niet de enige. Een goede OV-verbinding als de nieuwe HOV-buslijn (R-Net) is een uitstekend alternatief voor de auto, wat de leefbaarheid en het milieu ten goede komt.

Alinea 1.7: Duurzaam Velsen

D66Velsen staat voor een goede balans tussen economie en gezondheid. Wij hebben daarom ingezet op duurzaamheid, bijvoorbeeld door het faciliteren van wind en zonne-energie. Middels een aantal moties en amendementen hebben we dat in de praktijk proberen te brengen. Kleinschalig door ons aangenomen amendement voor energie neutrale verlichting van het gemeentehuis en groter met een motie om in te zetten op een meer circulaire economie. Met de motie Parijsverklaring heeft D66Velsen bereikt dat de doelstellingen van het klimaatverdrag verwerkt worden in het Velsense beleid, bijvoorbeeld om de eigen gemeentelijke organisatie in 2023 klimaatneutraal te maken.

Alinea 1.8: Vrije tijd in Velsen

Als Velsen kunnen wij trots zijn op ons culturele aanbod met de Stadschouwburg, bibliotheek en Kunstencentrum. Het is jammer dat de doorstart van het Witte Theater niet is gelukt, maar D66Velsen zet zich in om de functies van het Witte Theater te behouden. Enthousiast zijn wij ook over de stappen die wij maken voor een nieuw museum in Velsen, BRAK. D66Velsen staat verder voor behoud en doorontwikkeling van het recreatiegebied Spaarnwoude. Wij hebben moties ingediend om te zorgen dat Spaarnwoude de blijvende aandacht krijgt die het verdiend. Wandelen, bewegen en sporten zijn bij uitstek activiteiten die inwoners hier uitoefenen. In een drukke regio als de Randstad is het uniek dat we zo’n gebied zo dichtbij hebben.

Alinea 1.9: Leren en werken in Velsen

Afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het intensiveren en verdichten van haventerreinen en bedrijventerreinen. Dit is goed gelukt bij bijvoorbeeld de Grote Hout. Door onze inzet is de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) ingevoerd. Dit stelt ondernemers gezamenlijk in staat om een kwalitatief hoogwaardig en veilig bedrijventerrein op te zetten waarin het prettig ondernemen is. D66Velsen heeft zich daarnaast ingezet voor een gelijkwaardige start in het onderwijs voor iedereen. Door Vroegtijdige Voorschoolse Educatie aan te bieden, gaan we taalachterstanden van kinderen tegen.

Alinea 1.10: Dierenwelzijn

D66Velsen heeft de afgelopen periode het initiatief genomen tot dierenwelzijnsbeleid. Het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid regelt bijvoorbeeld de wettelijke ondersteuning van de opvang van zwerfdieren. De afgelopen periode heeft D66Velsen zich verder ingezet voor bijvoorbeeld het voorkomen van overlast van meeuwen en overlast door duiven.

Alinea 1.11: Sport

Met een sportdeelname van 74% van onze bevolking, is Velsen een sportieve gemeente! D66Velsen heeft hier een bijdrage aan geleverd door bijvoorbeeld een motie in te dienen om een buurtsportcoach voor ouderen aan te stellen. Ook hebben wij via een motie het college gevraagd om de Velsertunnelrun te organiseren, die een groot succes was! Nieuwe sportaccommodaties in bijvoorbeeld Zeewijk en Velsen-Noord werden in gebruik genomen. Ook was er ruim aandacht voor het ondersteunen van sportverenigingen.

Al met al is D66Velsen trots op wat wij de afgelopen periode voor elkaar hebben weten te krijgen. Daarom durven wij met recht te zeggen dat we niet alleen beloven, maar ook alles in het werk stellen om het gewoon te doen. D66Velsen krijgt het dus voor elkaar!

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdstukoverzicht

Gepubliceerd op 04-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018