Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor Velsen

Kansen voor goed onderwijs

Goed onderwijs, gelijke kansen

Het bieden van gelijke kansen begint bij goed onderwijs. Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. In Velsen hebben we een grote verscheidenheid aan scholen die kinderen de kans bieden hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. D66Velsen vindt het belangrijk dat leeromgevingen veilig, gezond en inspirerend zijn. Er mogen geen grote verschillen in omgevingskwaliteit zijn tussen de verschillende scholen. Kinderen die door sociale of economisch beperkende omstandigheden zich minder goed kunnen ontwikkelen verdienen onze aandacht. Door als gemeente de juiste gereedschappen aan de scholen en de jongeren aan te bieden, wil D66Velsen ook deze kinderen een steuntje in de rug geven. Kansenongelijkheid begint namelijk al vroeg en heeft groot effect op iemands leven.

Leren doen we een leven lang. Voor iedereen die wil moeten er mogelijkheden geboden worden om je verder te bekwamen of te laten omscholen. D66Velsen ziet een groei aan technische banen bij de maaksectoren en binnen de energietransitie.  Hier kan de gemeente op inspelen door bij te dragen aan een versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

1. Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs begint in een fijn schoolgebouw. Daarom moet er geïnvesteerd worden in duurzame schoolgebouwen met een prettig en gezond binnenklimaat. Renovatie waar dat kan, nieuwbouw waar het moet. Afgelopen raadsperiode is het nieuwe Integraal Onderwijs Huisvestingsplan aangenomen. Hierin staan alle schoolgebouwen geïnventariseerd en in welke staat deze zich bevinden. Doordat deze inventarisatie er al ligt, is de komende raadsperiode voor D66Velsen hét moment om een stap te maken in de verduurzaming van de gebouwen. Daardoor zijn de gebouwen niet alleen zuiniger en prettiger om in te verblijven, maar komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met de voordelen van verduurzaming. En jong geleerd is oud gedaan.

Ook de schoolpleinen in Velsen kunnen groener. Letterlijk. Vergroening levert een uitdagender en creatiever schoolplein op en het is goed voor de biodiversiteit, gaat hittestress tegen en zorgt ervoor dat hemelwater beter kan worden afgevoerd. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat kinderen aangeven gelukkiger te worden van een groen schoolplein en het is goed voor hun ontwikkeling. Klimaatbestendig, leuk én educatief. D66Velsen wil scholen daarbij helpen met een vergroeningsfonds voor schoolpleinen en ziet hierbij een adviserende rol weggelegd voor het Pieter Vermeulenmuseum.

2. Doorlopend leren en ontwikkelen

Voor gelijke kansen is het niet alleen belangrijk dat er goed onderwijs is voor kinderen, maar ook op latere leeftijd. Door in te zetten op doorlopende leerlijnen en goede mogelijkheden voor omscholing, creëeren we  ook op latere leeftijd kansen om talenten te ontplooien. Door bijvoorbeeld de energietransitie en digitalisering zullen in de ene sector banen verdwijnen, terwijl in andere sectoren juist weer banen ontstaan. In de huidige krappe arbeidsmarkt zien we dat met name in de techniek een groot tekort is aan personeel. Juist in Velsen kennen we daar goede opleidingsmogelijkheden voor.

Daarom is het extra wrang dat er een groot tekort aan stageplaatsen is. Waar anders kunnen jongeren en zij-instromers dan de benodigde ervaring opdoen? D66Velsen vindt dat de gemeente het goede voorbeeld zou moeten geven door binnen de eigen organisatie meer stageplaatsen aan te bieden. D66Velsen vindt dit een maatschappelijk probleem en wil ervoor zorgen dat de gemeente een centrale en coördinerende rol tussen het onderwijs en het bedrijfsleven inneemt. De gemeente kan bijvoorbeeld haar lobbykracht inzetten om bedrijven en organisaties ertoe te bewegen stageplekken aan te bieden. Ook de kleinere bedrijven mogen hier beter bij aangesloten worden.

Voor nieuwe Velsenaren met een migratieachtergrond vinden wij het belangrijk dat zij alle kansen krijgen om de Nederlandse taal  te leren. Voor een goede integratie is het belangrijk dat zij volledig mee kunnen doen aan het sociale leven. Ook begeleiding bij het vinden van een baan of bij eventuele omscholing is essentieel, waarbij we uitgaan van de eigen talenten en mogelijkheden.

3. Verbinding onderwijs en techniek

De IJmond kent een sterke maakindustrie. Daarnaast liggen er de komende jaren veel kansen in de offshore windindustrie. Volop kansen in de techniek. D66Velsen wil die kansen graag pakken door het onderwijs en de techniek in de IJmond aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt al middels Techport, een samenwerkingsverband tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente ter promotie en versterking van het technisch onderwijs. Door in te zetten op een verdere versterking daarvan kunnen we ervoor zorgen dat de IJmond zich de komende jaren kan ontwikkelen tot dé regio waar de energietransitie mogelijk wordt gemaakt.

4. Voorschoolse educatie en brede scholen

D66Velsen is voorstander van brede scholen. Dat zijn scholen waar kinderen een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Naast het reguliere onderwijs biedt de brede school veelal ook zaken als kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren en aanpakken. De gemeente kan hier een stimulerende rol in spelen, onder andere door de combinatie- functionarissen die onderwijs, sport en cultuur verbinden.

Niet alle scholen zullen direct brede scholen worden en daarom vindt D66Velsen het belangrijk dat er extra aandacht komt voor voorschoolse educatie om kansenongelijkheid tegen te gaan. De gemeente heeft ook een rol in het verbinden van onderwijs en zorg. Het passend onderwijs is een voorbeeld waaraan scholen, zorg en gemeente samen moeten werken.

5. Laaggeletterdheid

In Velsen is 1 op 8 mensen in Nederland laaggeletterd. In een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt en communicatie meer digitaal verloopt, is men ook steeds afhankelijker van de beheersing van taal. Hierdoor dreigt een enorme tweedeling te ontstaan in de maatschappij. Het heeft gevolgen voor het vinden van werk maar ook voor de gezondheid en sociale contacten. Daarom vindt D66Velsen dat laaggeletterdheid moet worden aangepakt. De bibliotheek kan hier een belangrijke rol in spelen door taallessen te organiseren en passende boeken te vertrekken.

Bekijk ons complete programma