Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 februari 2022

De 66 kansen voor Velsen

D66Velsen is een optimistische partij die denkt in kansen, maar wij zien ook uitdagingen. Corona zorgt voor meer eenzaamheid, minder schooluren en ondernemers die moeilijk rondkomen. Veel mensen kunnen geen passende woning vinden in de gemeente, luchtverontreiniging zorgt voor meer gezondheidsproblemen en kinderen die opgroeien in armoede krijgen geen eerlijke kansen. Uitdagingen bieden echter ook een kans om deze op te lossen, dat is waar D66Velsen voor staat.

In het verkiezingsprogramma Kansen in Velsen geven wij aan welke kansen wij zien, maar ook hoe we die willen benutten. Het verkiezingsprogramma staat vol met kansen voor bijvoorbeeld een betere veiligheid, sterkere en duurzame economie en een verbindend cultuurbeleid. Maar ook kansen voor typische D66 onderwerpen, zoals meer betaalbare woningen, een goed klimaat en goed onderwijs.

Als onze speerpunten tezamen vormen deze 66 kansen die wij zien voor Velsen. Meer over onze standpunten kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma.

De #66KansenvoorVelsen

Besturen voor en met inwoners

1. Goed besturen met de inwoners door verbeterde inzet van participatie

2. Een laagdrempelige overheid die digitaal en fysiek toegankelijk is voor iedereen

3. Meer ruimte voor burgerinitiatieven door de regels te versoepelen

4. Dienstverlening verbeteren met aandacht voor kansen binnen digitalisering

5. Geen tekorten dichten door lokale lasten te verhogen

6. Minder kosten voor afval door beter te scheiden

 

Prettig wonen in het groen

7. Woningen voor iedereen, door meer te bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens

8. Bouwen voor de toekomst met inzet van circulaire principes

9. Ruimte voor groen door niet te bouwen tussen de dorpskernen

10. Gezondere leefomgeving door grijs te vervangen voor groen

11. Waterkwaliteit van de zee verbeteren, zodat we weer de Blauwe Vlag krijgen

12. Verbeteren en uitbreiden woonkansen in IJmuiden door onder meer te bouwen bij Pont tot Park en IJmuiden aan Zee

 

Duurzaam Velsen met een goed milieu

13. Verbetering luchtkwaliteit en vermindering CO2 uitstoot door ambitieuze stappen te zetten

14. Bewustwording over luchtkwaliteit verbeteren door samen met inwoners regelmatig te meten en onderzoek te doen

15. Circulaire economie ondersteunen door vanuit gemeente duurzaam in te kopen

16. Inwoners beter betrekken bij energietransitie door hun vragen serieus te nemen

17. Meer inzetten op afval voorkomen door hergebruik en reparatie te stimuleren

18. Vermindering luchtvervuiling en geluidsoverlast door Schiphol niet te laten groeien

 

Goed en passend onderwijs

19. Verbeteren schoolgebouwen door te investeren in een gezond binnenklimaat

20. Versnellen van vergroening schoolpleinen met inzet van een vergroeningsfonds

21. Tekort aan stageplekken oplossen door als gemeente zelf stageplekken aan te bieden en bedrijven te enthousiasmeren

22. Techport versterken om van de IJmond dé hub te maken voor de energietransitie

23. Inzetten op de Brede Scholen om kansenongelijkheid tegen te gaan

24. Kansen voor nieuwe Velsenaren met een migratieachtergrond door in te zetten op maatwerk

25. Aanpakken van laaggeletterdheid om tweedeling in de maatschappij tegen te gaan

 

Een zorgzame gemeente

26. Ouderen zo lang mogelijk zelf de regie te geven door voorzieningen in de buurt te houden

27. Elk kind een zorgeloze jeugd door niet te bezuinigen op ondersteunende vergoedingen

28. Met vroegsignalering in de jeugdgezondheidszorg zwaardere zorg voorkomen

29. Minder regels voor het persoonsgebonden budget (PGB) toets door uit te gaan van vertrouwen

30. Betere ondersteuning mantelzorgers door voldoende respijtzorg te organiseren

31. Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken met een gratis VOG en cursussen

32. Versterking van het dierenwelzijnsbeleid met gerichte acties

 

Sterke en innovatieve economie

33. Stimuleren van innovaties, werkgelegenheid en duurzame groei met Techport

34. Ondernemersloket behouden om lokale ondernemers te ondersteunen

35. Ruimte houden voor evenementen door soepele regels met respect voor elkaar en de natuur

36. Recreatiegebied Spaarnwoude verbeteren met extra investeringen

37. Uitbreiden en versterken lokale samenwerking van bedrijven, zoals bedrijveninvesteringszones (BIZ).

38. Verbeteren van de sociale functie van winkelgebieden met parken, pleinen en banken

39. Velsen scherper positioneren als avontuurlijke en veelzijdige gemeente

 

Betere mobiliteit en bereikbaarheid

40. Fietsen stimuleren door verbeteren fietsroutes en goede stallingsmogelijkheden

41. Behouden van de spitspont voor essentiële aansluiting tussen IJmuiden en Velsen-Noord

42. Betere ontsluiting van Velsen door verbetering Openbaar Vervoer

43. Inzetten op Santpoort-Noord als buitenpoort als startpunt voor recreanten

44. Verlichten van de parkeerdruk door stimuleren van deelauto’s in de wijk

45. Anticiperen groei duurzaam vervoer met een actief integraal laadpalenbeleid

46. Verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren met schoolzones of fietsstraten

 

Cultuur verbindt en inspireert

47. Versterken van de lokale culturele organisaties en initiatieven door in te zetten op een cultuurhuis met meerdere functies

48. Verschuiving van cultuureducatie budgetten om jongeren gelijke kansen te bieden

49. Doorontwikkeling van Pieter Vermeulen Museum als centrum voor  klimaateducatie

50. De bibliotheek versterken als lokaal kennisplatform door samenwerking te stimuleren

51. Kleinschalige culturele initiatieven stimuleren door bewonersinitiatieven te ondersteunen

52. Actief monumentenbeleid met projecten die het erfgoed levendig houden

53. Ruimte voor experiment binnen maatschappelijke vraagstukken door samen te werken met creatieve industrie

 

Samenleven in vrijheid en veiligheid

54. Veiligheid in de wijk vergroten door samen te werken aan projecten met inwoners

55. Privacy waarborgen door terughoudend te zijn met cameratoezicht in de openbare ruimte

56. Discriminatie tegengaan door versterking van anti-discriminatie en LHBTI+ beleid

57. De jaarwisseling weer veilig maken door alleen professionele vuurwerkshows in de wijk toe te laten

58. Ondermijning en criminaliteit tegengaan door samenwerking tussen de gemeenten

59. Vermindering geweld en mishandeling achter de voordeur door voorlichting en openheid

60. Alertheid bij inwoners en ondernemers voor digitale veiligheid verhogen met trainingen

 

Sport voor iedereen en overal

61. Gelijke kansen voor elk kind aan sportdeelname met extra financiële middelen

62. Verbetering toegankelijkheid sport en sportvoorzieningen met een inclusief sportbeleid

63. Ieder kind leert zwemmen door bijvoorbeeld herintroductie van het schoolzwemmen

64. Sportverenigingen ondersteunen door geen lastenverhoging in te voeren

65. Versterken van verenigingsbesturen met informatie en cursussen

66. Zelfstandig sporten in de wijk voor iedereen mogelijk maken met kleinschalige projecten

 

De 66 kansen voor Velsen