Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 september 2014

IJmondraad: Maatschappelijke Ondersteuning

Dinsdag 23 september was er een IJmoncommissie over de de drie decentralisaties. Hieronder staat de inbreng van de fracties van D66 over de verordening Maatschappelijke ondersteuning.Dank aan allen die met grote inzet aan deze verordening hebben gewerkt, zowel de colleges, de ambtenaren als de WMO-raden van de IJmond gemeenten.

Met de decentralisatie vindt een ommekeer plaats in ons denken:
Niet de inwoner draait om de instellingen, maar de instellingen om de inwoner. Mensen leiden hun eigen leven, instellingen kunnen daar een rol in spelen. We waren het een beetje vergeten: de burger is niet in de eerste plaats client van instellingen, maar producent van zijn of haar leven!

In dat kader zien wij een degelijk stuk voor ons liggen, dat de colleges voldoende handvatten biedt om de nadere uitvoeringsplannen te ontwikkelen. D66 wil toch vooral de kansen benoemen die deze transitie ons biedt, kansen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van mensen. Met deze verordening krijgen inwoners de kans om te veranderen van patiënten die passief ondergaan naar zelfredzame cliënten met eigen verantwoordelijkheid.

Toch zou ik namens de D66-fracties van de IJmond nog een aantal zaken willen aanstippen:

We zijn verheugd met de inbreng van de WMO-raden van de IJmondgemeenten en gaan er van uit dat hun rol straks, bij het schrijven van de nadere regels en uitvoeringsplannen nog groter en belangrijker zal zijn. Wij verzoeken de colleges dan ook om de WMO raden voldoende ruimte en tijd te bieden om te participeren bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen.

D66 wil het belang onderstrepen van de samenwerking en afstemming tussen alle zorgaanbieders. Vanuit het vertrekpunt 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur moet de ondersteuning integraal vorm krijgen. Landelijk is mede dankzij het initiatief van D66 geregeld dat de budgetten ontschot zullen worden. Voor het organiseren van creatieve oplossingen en maatwerk is het cruciaal dat gemeenten zoveel mogelijk vrij worden gelaten in de besteding van middelen.

Toegangsprocedure
In de verordening wordt een zorgvuldige toegangsprocedure beschreven, vanaf de hulpvraag tot het moment van aanbod. Wat ons aanspreekt is de tweezijdige procedure, waarbij zowel zorgvrager als zorgaanbieder verantwoordelijkheid hebben. Door de mogelijkheid van het vroegtijdig indienen van een persoonlijk plan geef je de inwoner de gelegenheid om het heft in eigen hand te nemen en te houden.
Waar onze zorg echter ligt is het feit dat niet elke inwoner in staat zal zijn om de regie in eigen handen te nemen. D66 vindt dat deze inwoner ongevraagd gewezen moet worden op de mogelijkheid van kosteloze clientondersteuning. En die informatievoorziening moet helder, eenduidig en simpel zijn. Met eventueel animaties en voorbeelden, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Wij verzoeken de colleges om bij de ontwikkeling van dit informatiemateriaal gebruik te maken van de kennis en input van de WMO-raden.

PGB
D66 is een groot voorstander van het PGB, omdat dit de hulpvrager in de gelegenheid stelt om de regie over zijn of haar leven te behouden. Toch hoopt D66 dat de kwaliteit van de algemene hulpmiddelen uiteindelijk zodanig hoog zal zijn, dat het PGB minder vaak nodig is. Fraude met het PGB zal krachtig moeten worden bestraft, maar fraude wordt het best voorkomen door het systeem zo simpel en transparant mogelijk te houden. Zo versterk je de positie van de hulpvrager en stimuleer je innovatieve en goedkopere oplossingen op het gebied van zorg.

Kwaliteitseisen
Artikel 13 regelt de kwaliteitseisen mbt de maatschappelijke ondersteuning. D66 concludeert dat in de verordening een summier kader wordt gesteld en dat de invulling zal plaats vinden in de uitvoeringsplannen. Om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te waarborgen onderstrepen wij het nut van de clienttevredenheidsonderzoeken. En vragen wij wellicht ten overvloede aan de colleges om met betrekking tot de kwaliteit duidelijke, heldere en meetbare afspraken te maken.

Tot slot:

D66 wil graag expliciet aandacht vragen voor de privacywetgeving en de uitwisseling van persoonsgegevens ihkv de transities. Daar zullen wij in de verschillende raden een motie over indienen. Het komt neer op het volgende:

1. Bij de transities wordt steeds gesproken over de lerende praktijk. Dat is een mooi gegeven, maar niet als het gaat om het verstrekken van privacygevoelige persoonsgegevens. Het privacy-deel moet wat D66 betreft dan ook geen onderdeel uitmaken van de lerende organisatie, maar vanaf het begin adequaat georganiseerd zijn.
2. Bij het uitwisselen van gegevens moet uitgegaan worden van een paar wettelijke waarborgen waaronder bijvoorbeeld proportionaliteit. Maw: als je een rolstoel nodig hebt is het niet nodig jouw medische dossier op het gebied van psychologie in te zien. Het geven van toestemming door client voor het hele dossier kan niet als legitimatie worden gezien.

Wij komen hier in de verschillende raden op terug met een motie om de privacy van de cliënten te waarborgen. Ik wens alle betrokken partijen heel veel succes de komende 3 maanden, wij zien 1 januari 2015 met vertrouwen tegemoet!

Els Zorgdrager.

NB: Tijdens behandeling van de WMO voerde Maartje van Vliet (D66 Beverwijk) het woord.

Lees ook:

IJmondraad: Participatiewet

IJmondraad: Jeugdzorg