Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 september 2014

IJmondraad: Participatiewet

Dinsdag 23 september jl. heeft Hülya Kat namens de D66-fracties in de IJmond bij de IJmond raadscommissie onze visie gegeven over de nieuwe verordeningen Participatiewet.

Springplank op maat! D66 wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat is goed voor de mensen zelf, een kans om zich te ontwikkelen maar ook goed voor de samenleving. Iedereen ontwikkelt zich en draagt zijn of haar steentje bij.

Doel van de Participatiewet is om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. Ieder individu en iedere situatie is anders. Daarom bekijkt de gemeente per geval welke oplossing het beste werkt, rekening houdend met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden: een springplank op maat!

Er is een duidelijke beleidskeuze gemaakt: de doelgroep sluit aan bij de doelgroep van IJmond Werkt! Mensen die binnen twee jaar aan het werk kunnen en een verdienvermogen hebben dat hoger is dan 30%. Aanpak vindt groepsgewijs plaats en daar waar dit niet mogelijk is, wordt er maatwerk geleverd. Maatwerk is er ook voor de verplichtingen. Dit komt goed tot uiting in de verordeningen o.a. bij de tegenprestatie, re-integratie en verhaalmogelijkheden. Dit betekent echter ook dat de gemeente kritisch bekijkt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze is namelijk bedoeld voor mensen die het écht nodig hebben. Nadruk ligt hierbij op gedragsverandering en de mensen positief benaderen. Mensen ondersteunen zodat ze vertrouwen krijgen dat ze in de toekomst zelf in méér inkomen kunnen voorzien. Dat is waar D66 voor staat!

Individuele studietoeslag: Als een echte onderwijspartij juichen wij het toe dat er nu een regeling is voor individuele studietoeslag voor Wajongers. Juist deze groep heeft het moeilijk om een studie te combineren met een bijbaan. Versterking van gelijke kansen voor mensen met een beperking, daar staat D66 voor!

Sociale werkvoorziening: Als het gaat om de sociale werkvoorziening is het duidelijk dat mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken, hun baan en pensioenrechten behouden. Wel zal twee derde van de nieuwe instroom regulier aan het werk worden geholpen met loonkostensubsidie. Aandachtspunt is hierbij de cao. Indien dit hoger is dan bij reguliere werkgevers, dan is dat een belemmerende factor voor de uitstroom uit de SW.

Tegenprestatie: Bij de tegenprestatie gaat het om kortdurend onbetaald werk met als inzet persoonlijke ontwikkeling en socialisatie. Dit is voor de doelgroep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij een pilot in Velsen weten wij dat er positieve resultaten hiermee zijn behaald. Dit kan ook als er veel aandacht wordt besteed aan de wensen en de mogelijkheden van de mensen zelf. Immers ook hier geldt maatwerk. Indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, is de tegenprestatie ook voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Mantelzorg en vrijwilligerswerk is ook tegenprestatie en dat komt ook tot uitdrukking in de verordeningen.

Werkgever ontzorgen! Méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag krijgen bij reguliere werkgevers lukt alleen als de gemeente een goede relatie heeft met werkgevers en snel kunnen inspelen op de vraag van bedrijven. Dit betekent ontzorgen van de werkgever en daarom zijn er ook drie nieuwe re-integratieinstrumenten in het leven geroepen. Dit is een goede ontwikkeling. Wel blijft D66 erop wijzen dat er geen sprake mag zijn van verdringing. D66 wil binnenkort ook financiële duidelijkheid als het gaat om het re-integratiebudget. Het is inmiddels duidelijk dat dit niet toereikend is voor het toenemende aantal klanten.

Individuele inkomenstoeslag: Als het gaat de individuele inkomenstoeslag komen niet alleen bijstandsgerechtigden, maar ook werkenden met een laag inkomen in aanmerking. Aandachtspunt is hier wel bij, hoe deze groep bereikt wordt, aangezien deze mensen niet automatisch in de gemeentelijke bestanden voorkomen.

Cliëntenparticipatie: Wij juichen cliëntenparticipatie toe en zien graag de visies van de IJmondiale cliëntenraad tegemoet in de individuele raden. D66 is van mening dat de leden van de cliëntenraad moeten worden ondersteund en gefaciliteerd. Gezamenlijk een verordening cliëntenparticipatie opstellen is dan een logisch vervolg.

Goed voorbeeld: D66 ziet graag dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een concrete doelstelling is dan een logisch vervolgstap.

De verordeningen Participatiewet geeft ons inziens voldoende handvatten om de beleidsregels te laten ontwikkelen en wensen de colleges hierbij veel succes en wijsheid toe.

Lees ook:

IJmondraad: Maatschappelijke ondersteuning

IJmondraad: Jeugdzorg