Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 november 2010

Bijdrage D66Velsen begroting

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />De onderstaand tekst is een weergave van wat de fractievoorzitter van D66Velsen, Henk Wijkhuisen, heeft willen uitspreken op de begrotingsraad van 4 november 2010. Omdat er maar 5 minuten spreektijd voorhanden was, zijn er enkele delen niet uitgesproken…, maar hierbij!

De behandeling van de begroting is voor D66Velsen altijd het goede moment om een woord van dank uit te spreken in de richting van de ambtenaren. Het gehele jaar zit u met kromme tenen te luisteren hoe wij, politici, overal verstand van hebben en ook overal een mening over ventileren. U werk van dagen of weken wordt hier nog wel eens in een uur teruggebracht bij af. Soms lijkt het of het glas altijd half leeg is, terwijl zonder uw inzet en advies gans het raderwerk stil staat.

Ambtenaren van Velsen, veel dank weer voor al jullie inzet!

D66Velsen wil een ander woord van dank uitspreken naar het College. Dit College heeft de taak moeten volbrengen om een begroting uit te brengen zonder dat er duidelijkheid was en is over de gevolgen van de bezuinigingen bij het Rijk. Midden in een financiële crisis en midden in een moeizaam verlopen regeringsformatie is het College erin geslaagd om een begroting tot stand te brengen die positief sluit. En ook het meerjarenperspectief zou “gemachtigd” positief zijn. Een tikfout voor een matig positieve balans.

Helaas is het resultaat niet tot stand gekomen zonder op een aantal posten te bezuinigen. De pijn is verdeeld over alle programma’s, waarbij overeind is gebleven dat de kwetsbaren in de samenleving zullen worden ontzien. In de optiek van D66Velsen zullen de sterkste schouders meer lasten moeten dragen. Kort gezegd zal iemand in een villa in Santpoort Zuid geen trapliftje meer op kosten van de WMO moeten kunnen ontvangen al had hij of zij daar eerder wel recht op.

Pijn wordt ook geleden door desinvesteringen in het verleden. Vooral De Grote Hout hangt als een molensteen om de begroting. D66Velsen ziet dit project als een van de grootste financiële risico’s van de gemeente Velsen. Meer dan de helft van de gemeentelijke grondexploitatie wordt gedomineerd door de Grote Hout. Het is wrang om te constateren wat we allemaal niet zouden hoeven bezuinigen als we destijds wijs waren geweest en de Grote Hout niet hadden aangekocht; zo beetje alle huidige bezuinigingsvoorstellen waren niet nodig geweest. Het heeft ons al 4 miljoen Euro gekost.

Pijn zal binnenkort ook blijken bij het debâcle van de VRK en met wat nog komen gaat uit Den Haag zal de voorjaarsnota 2011 geen vreugde worden.

De begrotingsbehandeling is voor D66Velsen ook traditioneel het forum om te waarschuwen voor de rücksichtsloze expansie van Amsterdam, die levensruimte in het Westen zoekt ten koste van het woon- leef en werkklimaat in Velsen. De voorgaande jaren heeft D66Velsen al gewaarschuwd voor onzinnige havenplannen, ontsproten uit tunnelvisie en freudiaanse behoeften. Onze profetie is in elk geval uitgekomen met ACT. De staketsels van voorheen CERES worden binnenkort ontmanteld. Maar op het Velsense deel kunnen we trots zijn, want alleen bij ons is de overslag gegroeid.

Niettemin ziet D66Velsen het belang van een goede regionale samenwerking met Amsterdam. De Gemeenteraad zou hier meer bij betrokken moeten worden, nu er over een gebiedsagenda gesproken wordt.

 

Terug naar de bezuinigingen doet het D66Velsen pijn dat een aantal voorzieningen worden afgeschaald. In het coalitieakkoord zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt en hoe zuur sommige appels ook zullen smaken; we zullen allemaal moeten inleveren op onze politieke wensen. De keuzes die gemaakt zijn geven veel maatschappelijke organisaties en betrokken burgers reden voor zorg. Dat is begrijpelijk. En voor 2012 en verder zullen de zorgen mogelijk nog verder toenemen als de gemeente meer taken moet vervullen met minder geld.

D66Velsen zou aan de burgers en de maatschappelijke organisaties willen vragen: denk ook hier constructief mee en kijk waar uw club of uw belang kan bijdragen aan bezuinigingen. We horen als politiek vooral waarom er niet op een bepaald product of een sector bezuinigd moet worden. Burgerparticipatie is ook geven en niet alleen nemen.

Om het tekort terug te brengen dringt al snel de vraag op of de lasten verzwaard moeten worden. In de begroting wordt bij de lokale heffingen een dergelijke vraag overwogen. In de optie van D66Velsen zou dat een positieve ontwikkeling te niet doen, te weten het feit dat de gemeente Velsen de netto woonlasten gedaald zijn ten opzichte van veel andere gemeenten. En aangezien het college al concludeert dat de woonlasten nog steeds bovengemiddeld zijn, ziet D66V een lastenverzwaring dan ook niet als een serieuze optie.

Over de WMO heeft D66Velsen reeds een opmerking gemaakt: versobering van de WMO niet ten koste mag gaan van degenen die het nodig hebben. Bovendien steunt D66Velsen een amendement waarin de raad betrokken dient te worden bij de voorgestelde versobering van de WMO beleid en de WMO verstrekkingen.

Er wordt nog wel eens geroepen dat we in plaats van op de WMO maar op cultuur moeten bezuinigen. We moeten ons dan wel realiseren dat we in vorige bezuinigen al het vlees van de botten hebben gehaald bij de culturele en -welzijnsinstellingen. Het goede voorzieningniveau in Velsen versterkt de samenleving en bespaart hoge kosten. Investeren in eigen kracht van burgers en vrijwillige inzet vanuit de samenleving worden steeds meer beschouwd als dé instrumenten die aanzienlijke besparingen opleveren op dure zorg en maatschappelijke uitval in onderwijs en werk. Het is een onmisbare schakel in het sociale leven van onder gemeente en wat je eenmaal weghaalt, komt naar alle waarschijnlijkheid niet meer terug.

D66Velsen is blij met het prominent inzetten op recreatie en toerisme, en dan wel een beleid dat gebaseerd is op ja mits, in plaats van een neen tenzij beleid. Dus denk mee en help mee om initiatieven van de  grond te krijgen, zonder direct alle leeuwen en beren op de weg te gooien.

Een ander onderwerp waar D66V prioriteit aan wil blijven geven is duurzaamheid. Niet alleen betaalt zich dat terug in minder maatschappelijke kosten, maar is in toenemende mate een aanjager voor de economie en werkgelegenheid. In combinatie met onze maritieme kracht liggen in Velsen enorme potenties om uit te groeien als centrum voor duurzame energie en maritieme ontwikkelingen.

Minder blij zijn we met de ontwikkelingen op het gebied van sport en onderwijs. De jeugdsportpas is voor de toekomst niet gewaarborgd, terwijl dit een groot succes is. En ook de succesvolle combinatiefuncties zijn van hun voortgang niet verzekerd. D66Velsen zal hier bij de voorjaarnota dan ook zeker op terugkomen.

Teleurstellend is dat de geoormerkte bedragen uit de Reinuniegelden die nog niet zijn vergeven nu worden ingezet in de dekking van het tekort. Daarom hebben we een motie mede ondertekend om indien er ruimte is in deze Reinuniegelden opnieuw te kijken als Raad hoe we dit slim en zinvol kunnen inzetten.

Het verdwijnen van de Reinuniegelden betekent voor de zo broodnodige nieuwbouw van het VMBO een miljoen minder en ook het Pieter Vermeulenmuseum zit daardoor wederom in de hoek waar de klappen vallen.

Kijkend naar het Pieter Vermeulenmuseum dan zijn de druiven wel erg zuur. Op de centrale locatie waar het museum zat had ze achteraf waarschijnlijk nog wel enige tijd kunnen blijven met dank aan de graaicultuur van bankiers die ons in een crisis hebben gestort. Zoals overal liggen bouwprojecten stil, dus ook in het Moerbergplantsoen.

Vervolgens ligt dankzij de crisis ook de Kustvisie niet op schema en als klap op de vuurpijl worden de Reinuniegelden anders ingezet.

In een zwaar milieubelaste gemeente als Velsen is natuur en milieueducatie van groot maatschappelijk belang. Daar begin je mee op de basisschool en het Pieter Vermeulen Museum heeft daarin altijd een eminente rol gespeeld. In de optiek van D66Velsen zullen we dan ook stevig op zoek moeten gaan hoe we deze instelling een permanente plek kunnen geven. De provincie is akkoord om vooruitlopend op de uitwerking van de Kustvisie het Pieter Vermeulen Museum te realiseren aan de Kennemerboulevard. Er zal dan wel actief naar aanvullende middelen gezocht moeten worden.


Daarom dienen we gezamenlijk met een groot aantal partijen een motie in waarin het college verzocht wordt om uiterlijk bij de eerste tussenrapportage 2011 duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot herhuisvesting van het Pieter Vermeulenmuseum en daarbij inzicht te geven in het daarmee gemoeide tijdpad en de daarmee gemoeide kosten alsmede de dekking daarvan, zodat daarna door de raad een integrale afweging kan worden gemaakt.

Tot slot wil D66Velsen haar genoegen uiten dat tot en met 2012 er in elk geval op handhaving 2 fte’s extra worden gezet. Dat is in lijn met onze motie in 2009 waarin we het college gevraagd hebben om handhaving een extra impuls te geven en geeft aan dat het College goed naar D66Velsen geluisterd heeft naar onze bijdrage bij de Voorjaarsnota.