Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2009

D66Velsen presenteert het verkiezingsprogramma “Nu Vooruit”

We hebben in de afgelopen jaren al heel wat aan de weg getimmerd als het om natuur, landschap en milieu ging. Ook bij de begrotingsbehandeling hebben we weer een "milieumotie" ingediend. En de motie is aangenomen, helaas dit keer zonder de steun van onze vrienden van Groen Links, waar we toch op dit terrein altijd constructief en goed mee hebben samengewerkt. Jammer! De motie is ingediend samen met de PvdA en de VVD. En de motie is aangenomen!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Aan de voorzitter van de Raad,

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 40 Reglement van Orde een motie willen indienen.

De motie heeft betrekking op de programma 8 , Milieu.

De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat;

De Gemeente Velsen bij haar eigen projecten nog onvoldoende nagaat of energie neutraal bouwen mogelijk is dan wel het ook daadwerkelijk toepast

en draagt het college op:

Op alle nog nieuw te bouwen opstallen zoals bijvoorbeeld gymzalen etc. na te gaan of  energie neutraal bouwen mogelijk is en vervolgens dit ook toe te passen indien dit technisch en economisch mogelijk is.

 


 

Toelichting:

Met de huidige technische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld “Energydak” is het mogelijk om gebouwen niet alleen energie neutraal te maken maar zelfs een overschot aan energie te laten produceren wat dan weer aan derden geleverd zou kunnen worden. Echter de terugverdien tijden zijn nog relatief lang, tussen de 6 en de 12 jaar, waardoor dergelijke systemen in het bedrijfsleven nog niet veel worden toegepast. Een overheid met een langere tijdshorizon zou bij uitstek het goede voorbeeld moeten geven en standaard bij alle nieuwe gebouwen moeten nagaan of niet alleen energie neutraal gebouwd kan worden, maar ook of er een energie overschot gecreëerd kan worden.

Bijvoorbeeld bij de nieuw te bouwen gymzaal in Santpoort Zuid.

Met een dergelijk bouw nemen de jaarlijkse energie kosten af zodat de extra investering weer terug verdiend kan worden terwijl we door het lagere energie verbruik ook de CO2 uitstoot terug gedrongen wordt.